STANOVY- ŠK Velvary

Stanovy Šachového klubu Velvary z.s.

 

 

Základní ustanovení

 

 

Článek 1

 

Název a sídlo

 

1.1. Šachový klub Velvary z.s. (dále jen ŠK Velvary) se jako občanské sdružení vzniklé podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů považuje za hlavní spolek podle ust. §3045 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

 

1.2. ŠK Velvary je samostatným právním subjektem nezávislým na politických stranách a hnutích.

 

1.3. ŠK Velvary může být současně členem SŠS (Středočeský šachový svaz), ŠSČR (Šachový svaz České republiky), ČUS (Česká unie sportu) a jiných svazů bez vlivu na vlastní právní subjektivitu. O členství v těchto svazech rozhoduje valná hromada usnesením přijatým nejméně 2/3 většinou při minimálně 50% účasti členů spolku starších 18-ti let.

 

1.4. ŠK Velvary se může sdružovat za vzájemně výhodných podmínek s ostatními tělovýchovnými organizacemi nebo jinými organizacemi bez ztráty vlastní právní subjektivity na základě platných smluv o spolcích. O přijetí či zrušení těchto smluv rozhoduje výkonný výbor prostou většinou při účasti minimálně 2/3 členů výkonného výboru.

 

1.5. Stanovy ŠK Velvary schvaluje, mění a doplňuje pouze jeho valná hromada usnesením přijatým nejméně 2/3 většinou při minimálně 50% účasti členů spolku starších 18-ti let. Tato změna musí být následně dána na vědomí příslušnému rejstříkovému soudu.

 

1.6. Sídlem ŠK Velvary je město Velvary.

 

 

Článek 2

 

Činnost a cíle ŠK Velvary

 

2.1. Hlavním posláním ŠK Velvary je péče o komplexní rozvoj šachu jako sportovní disciplíny ve všech jeho formách na území města Velvary a jeho okolního regionu. Pečuje o propagaci a popularizaci šachu jako mimořádného způsobu rozvoje lidské osobnosti. ŠK Velvary usiluje o vedení mládeže k pozitivním občanským postojům, zdravému způsobu života a bojuje proti užívání nedovolených prostředků ve sportu.

 

2.2. Cíle a hlavní úkoly ŠK Velvary jsou :

 

a) péče o výkonnostní a rekreační šach

 

b) sdružuje příznivce šachové hry a umožňuje jim, aby se v této hře mohli rozvíjet

 

c) připravuje a organizuje soutěže jednotlivců a družstev v praktickém šachu, rapid šachu a dalších jeho formách

 

d) rozšiřuje šachovou hru mezi mládeží a pracuje s mládeží

 

e) podporuje členy ŠK Velvary ve výkonnostním růstu v praktické hře a dalších typech šachové hry

 

f) podporuje přípravu a činnost trenérů, rozhodčích a ostatních činovníků

 

g) zpracovávání dlouhodobé koncepce rozvoje šachu

 

h) zpracovávání ročních rozpočtů ŠK Velvary, stanovování rozpočtových pravidel a hospodárné využívání získaných finančních prostředků

 

i) hospodárně nakládá se svým movitým a nemovitým majetkem

 

 

Článek 3

 

Členství v ŠK Velvary

 

3.1. Řádnými členy ŠK Velvary se mohou stát:

 

a) na základě své projevené svobodné vůle fyzické osoby, které souhlasí se Stanovami ŠK Velvary

 

b) právnické osoby, které souhlasí se Stanovami ŠK Velvary

 

c) oddíly, kroužky a kluby, jež jsou spolky nebo pobočnými spolky ve smyslu zákona č.89/2012 Sb.a souhlasí se Stanovami ŠK Velvary

 

3.2. O členství subjektů vyjmenovaných v čl.3 odst.3.1., písm. c) rozhoduje na základě písemné přihlášky schůze valné hromady svým usnesením.

 

3.3. O členství subjektů vyjmenovaných v čl. 3 odst. 3.1., písm. a) a b) rozhoduje na základě písemné přihlášky Výkonný výbor ŠK Velvary, nebo orgán jím k tomu zmocněný. Výkonný výbor ŠK Velvary si vyhrazuje právo přihlášku odmítnout bez udání důvodu. Toto jeho právo a rozhodnutí o přijetí či nepřijetí nového člena může změnit pouze Valná hromada usnesením přijatým nejméně 2/3 většinou při minimálně 50% účasti členů starších 18-ti let. Písemnou přihlášku potvrdí otiskem razítka ŠK Velvary a svým podpisem člen Výkonného výboru ŠK Velvary. Členství je dobrovolné a není omezeno věkem.

 

3.4. Členství v ŠK Velvary zaniká:

 

a) odstoupením od členství, přičemž toto odstoupení musí mít písemný charakter a musí být doručeno některému z členů Výkonného výboru ŠK Velvary

 

b) vyloučením pro neplnění členských povinností (viz.článek 4), pro hrubé porušení Stanov ŠK Velvary, nebo poškození zájmů ŠK Velvary. O vyloučení rozhoduje Výkonný výbor ŠK Velvary, který vyloučeného člena informuje písemně. Proti rozhodnutí o vyloučení z ŠK Velvary se lze odvolat ke schůzi Valné hromady ŠK Velvary, která rozhodne svým usnesením přijatým nejméně 2/3 většinou při 50% účasti členů ŠK Velvary starších 18-ti let.

 

c) právním zánikem členského subjektu

 

d) smrtí či prohlášením za mrtvého

 

 

 

 

 

Článek 4

 

Práva a povinnosti členů ŠK Velvary

 

4.1. Každý člen ŠK Velvary svým podpisem členské přihlášky souhlasí se zveřejněním své osoby ve veřejném seznamu členů ŠK Velvary. Seznam členů ŠK Velvary je zveřejněn na webových stránkách ŠK Velvary a také je možno do něj nahlédnout na požádání některého z členů Výkonného výboru ŠK Velvary. Zápisy a výmazy do seznamu členů provádí výhradně Výkonný výbor ŠK Velvary, nebo osoba jím k tomu zplnomocněná.

 

4.2. Člen ŠK Velvary má právo:

 

a) podílet se všech akcích a na využívání finančních a materiálních prostředků ŠK Velvary dle kritérií stanovených zákonem a usnesením orgánů ŠK Velvary

 

b) získávat potřebné informace o činnosti ŠK Velvary, o jeho hospodaření s majetkem a finančními prostředky

 

c) podílet se na činnosti ŠK Velvary, podávat návrhy, náměty, žádosti a připomínky k činnosti ŠK Velvary

 

d) účastnit se schůze Valné hromady všech členů ŠK Velvary, navrhovat kandidáty na funkce ve všech orgánech ŠK Velvary, přičemž právo hlasovat, volit a být volen na schůzi Valné hromady ŠK Velvary náleží členům po dovršení věku 18-ti let

 

e) odvolat se proti rozhodnutí Výkonného výboru ŠK Velvary ke schůzi Valné hromady ŠK Velvary. Rozhodnutí usnesením Valné hromady ŠK Velvary jsou konečná

 

4.3. Člen ŠK Velvary je povinen:

 

a) řídit se těmito Stanovami ŠK Velvary

 

b) řídit se usnesením schůze Valné hromady ŠK Velvary, popřípadě rozhodnutím Výkonného výboru ŠK Velvary

 

c) podílet se na rozvoji činnosti ŠK Velvary včetně tvorby ekonomické základny

 

d) zachovávat v soutěžích i mimo ně zásady fair play a pravidla morálky a vždy vzorně reprezentovat ŠK Velvary

 

e) ve stanovených termínech platit příspěvky a poplatky. Jejich výše a periodicita jsou stanoveny usnesením Valné hromady ŠK Velvary

 

 

Článek 5

 

Orgány ŠK Velvary

 

5.1. Nejvyšším orgánem ŠK Velvary je Valná hromada všech členů. Právo hlasovat, volit a být volen mají v orgánech ŠK Velvary členové, kteří dovršili věku 18-ti let. Práva a povinnosti Valné hromady ŠK Velvary jsou uvedeny v článku 6.

 

5.2. Valná hromada ŠK Velvary volí svůj statutární orgán, kterým je Výkonný výbor ŠK Velvary. Práva a povinnosti Výkonného výboru ŠK Velvary jsou uvedeny v článku 7.

 

5.3. Výkonný výbor ŠK Velvary ze svého středu volí předsedu a místopředsedu Výkonného výboru ŠK Velvary, přičemž předseda Výkonného výboru ŠK Velvary má určitá specifická práva a povinnosti. Práva a povinnosti předsedy Výkonného výboru ŠK Velvary jsou uvedeny v článku 8.

 

 

Článek 6

 

Valná hromada ŠK Velvary

 

6.1. Nejvyšším orgánem ŠK Velvary je Valná hromada všech členů ŠK Velvary

 

6.2. Účastnit se schůze Valné hromady mají právo všichni členové ŠK Velvary, avšak hlasovat, volit a být volen mají právo po dovršení věku 18-ti let.

 

6.3. Schůze Valné hromady ŠK Velvary se koná nejméně jedenkrát během každého kalendářního roku. Pokud však o její svolání požádá 1/3 všech členů ŠK Velvary, nebo 2/3 členů Výkonného výboru ŠK Velvary, je předseda Výkonného výboru nejpozději do 60-ti dnů od prokazatelného doručení takového podmětu povinen svolat mimořádnou schůzi Valné hromady ŠK Velvary.

 

6.4. Pozvánka na schůzi Valné hromady musí být rozeslána nejméně 30 dní předem a musí obsahovat program schůze Valné hromady. Záležitost, která nebyla zařazena do programu schůze Valné hromady při jejím ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem nejméně 75% hlasů členů ŠK Velvary s volebním a hlasovacím právem.(viz.odst.6.2.)

 

6.5. Valná hromada ŠK Velvary:

 

a) projednává zprávu o činnosti ŠK Velvary za uplynulé období a zprávu o hospodaření

 

b) schvaluje rozpočet na další období, tj.do konání další schůze Valné hromady

 

c) stanovuje hlavní směry činnosti ŠK Velvary na další období

 

d) rozhoduje o přijetí či vyloučení člena, pokud se člen odvolá proti rozhodnutí Výkonného výboru ŠK Velvary

 

e) projednává připomínky a podměty k činnosti ŠK Velvary

 

f) schvaluje Stanovy ŠK Velvary, jejich změny a doplňky

 

g) volí Výkonný výbor ŠK Velvary. Revizní a disciplinární komisi volí pouze v případě, navrhne-li to Výkonný výbor ŠK Velvary, nebo nadpoloviční většina přítomných členů ŠK Velvary

 

6.6. K platnosti usnesení Valné hromady je třeba, aby tato usnesení byla přijata nadpoloviční většinou při minimálně 50% účasti všech členů ŠK Velvary s hlasovacím a volebním právem.

 

6.7. Funkční období volených orgánů je tříleté. U voleb Výkonného výboru ŠK Velvary a všech komisí musí být použito pouze tajného hlasování.

 

 

Článek 7

 

Výkonný výbor ŠK Velvary

 

7.1. Výkonný výbor ŠK Velvary (dále jen VV ŠK Velvary) je statutárním orgánem ŠK Velvary.

 

7.2. VV ŠK Velvary má minimálně tři volené členy. Při volbě vyššího počtu členů VV ŠK Velvary musí být vždy dodržen lichý počet členů VV.

 

7.3. VV ŠK Velvary si bezprostředně po svém zvolení volí ze svého středu předsedu VV ŠK Velvary a místopředsedu VV ŠK Velvary. Funkční období VV ŠK Velvary je tříleté.

 

7.4. VV ŠK Velvary zejména:

 

a) plní úkoly uložené Stanovami ŠK Velvary a Valnou hromadou ŠK Velvary

 

b) reprezentuje klub navenek v období mezi jednotlivými jednáními Valné hromady ŠK Velvary a je oprávněn jednat a rozhodovat za ŠK Velvary ve všech věcech, pokud rozhodnutí v dané věci není v pravomoci Valné hromady ŠK Velvary

 

c) zabezpečuje hospodaření s finančními prostředky a majetkem ŠK Velvary

 

d) rozhoduje o přijetí či vyloučení členů ŠK Velvary. Proti rozhodnutí náleží právo se odvolat ke schůzi Valné hromady ŠK Velvary (viz.článek 3, odst.3.3.)

 

e) řídí a organizuje sportovní činnost ŠK Velvary

 

f) připravuje podklady pro jednání Valné hromady ŠK Velvary

 

7.5. Za VV ŠK Velvary jsou oprávněni samostatně jednat předseda, nebo místopředseda VV ŠK Velvary. Vyžadují-li právní předpisy pro právní jednání písemnou formu, je nutný podpis nejméně dvou členů VV ŠK Velvary, z nichž minimálně jeden musí být předsedy, nebo místopředsedy.

 

 

Článek 8

 

Práva a povinnosti předsedy VV ŠK Velvary

 

8.1. Předseda VV ŠK Velvary se řídí Stanovami ŠK Velvary, usnesením Valné hromady ŠK Velvary a rozhodnutím VV ŠK Velvary.

 

8.2. Předseda VV ŠK Velvary zastává funkci hospodáře ŠK Velvary. Spravuje finanční prostředky a majetek ŠK Velvary. Předkládá Valné hromadě zprávu o hospodaření. Vede účetní a daňovou evidenci pro finanční úřad.

 

8.3. Předseda VV ŠK Velvary zejména:

 

a) samostatně jedná a předkládá podklady státním organizacím (Městský úřad; finanční úřad; rejstříkový soud; aj.)

 

b) je zodpovědný za chod webových stránek ŠK Velvary

 

c) má právo samostatného podpisu na členských přihláškách a na oznámení o vyloučení člena z ŠK Velvary. Provádí zápisy a výmazy do veřejného seznamu členů ŠK Velvary

 

d) samostatně jedná s bankami o náležitostech spojené s bankovním účtem ŠK Velvary

 

8.4.Předseda VV ŠK Velvary vždy jedná v zájmu ŠK Velvary. Stará se a pečuje o dobré jméno ŠK Velvary

 

 

 

8.5. Pokud předseda VV ŠK Velvary nemůže ze zdravotních, osobních či jiných důvodů plně zastávat svou funkci, tak v celém rozsahu jeho práva a povinnosti vyplývající z článku 8 Stanov ŠK Velvary přecházejí na ostatní členy VV ŠK Velvary do konání schůze Valné hromady ŠK Velvary.

 

 

Majetek ŠK Velvary a hospodaření s majetkem

 

 

Článek 9

 

Majetek ŠK Velvary

 

9.1. Majetek ŠK Velvary tvoří věci movité a nemovité, pohledávky a jiná majetková práva.

 

9.2. Zdrojem majetku ŠK Velvary jsou zejména příjmy:

 

a) ze sponzorských příspěvků, darů a grantů

 

b) z podílů prostředků přidělených dotačními programy

 

c) z podílů prostředků přidělených SŠS; ŠSČR a ČUS

 

d) z prostředků získaných z členských příspěvků

 

e) z prostředků na výchovu mládeže a talentů

 

f) z vlastní hospodářské činnosti

 

9.3. Majetek ŠK Velvary slouží výhradně k naplňování poslání ŠK Velvary

 

 

 

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

 

 

Článek 10

 

Uplatňování práv a řešení sporů

 

10.1. Orgány ŠK Velvary dbají na to, aby práva členů ŠK Velvary byla uplatňována v souladu se zásadami fair play a pravidly morálky. Porušování Stanov ŠK Velvary, řádů a předpisů, jejich obcházení, jakož i neplnění či porušování povinností uložených orgány ŠK Velvary je nepřípustné a podléhá sankcím.

 

10.2. Žádnému členu ŠK Velvary nesmí být odepřena možnost dovolat se práva u orgánů ŠK Velvary. Orgány ŠK Velvary jsou povinny konat tak, aby záležitost o nichž mají rozhodnout, byly projednány řádně a včas.

 

10.3. Rozhodování ve sporech je zásadně dvouinstanční. Výjimkou jsou rozhodnutí schůze Valné hromady ŠK Velvary, které jsou konečná.

 

10.4. Členové ŠK Velvary a orgány ŠK Velvary jsou povinni spory mezi sebou řešit prostřednictvím orgánů ŠK Velvary i v případě, kdy zákony České republiky umožňují obrátit se v takových záležitostech na řádný soud, jsou strany zúčastněné ve sporu povinny vyčerpat k jeho urovnání všechny prostředky, které řády a předpisy ŠK Velvary poskytují.

 

 

Článek 11

 

Zánik ŠK Velvary a jeho majetková vypořádání

 

11.1. O zániku ŠK Velvary a jeho majetkovém vypořádání může rozhodnout pouze schůze Valné hromady ŠK Velvary dvoutřetinovou většinou všech přítomných členů ŠK Velvary.

 

 

Článek 12

 

Přechodná a závěrečná ustanovení

 

12.1. Všichni členové ŠK Velvary se považují za členy podle těchto Stanov. Orgány ŠK Velvary jsou voleni na řádné, volební schůzi Valné hromady ŠK Velvary dne: 30.5. 2015

 

12.2. Stanovy ŠK Velvary byly schváleny schůzí Valné hromady ŠK Velvary 30.5.2015 ve Velvarech a nabývají účinnosti dne1.6.2015