Usnesení V.H. 2016

 

ŠACHOVÝ KLUB VELVARY z.s.

ŠACHOVÝ KLUB VELVARY reg, pod názvem ''ŠK Velvary''

Slánská 196, 27324 Velvary

IČO: 01775219

číslo bank.účtu: 107- 5511240287 / 0100

WWW: https://sachovy-klub-velvary.webnode.cz

sachyvelvary@post.cz Tel: 731910197

 

 

Věc : Usnesení schůze Valné Hromady Šachového klubu Velvary ze dne: 28.5.2016

 

Schůze Valné Hromady ŠK Velvary se uskutečnila dne 28.5.2016 od 13:00 hod. v restauraci Na Sladovně ve Velvarech. Dle prezenční listiny schůze Valné Hromady ŠK Velvary bylo konstatováno, že z celkového počtu 12-ti členů Šachového klubu Velvary s hlasovacím a volebním právem je přítomno 7. členů, tudíž schůze Valné Hromady Šachového klubu Velvary je usnášení-schopná a podle Stanov Šachového klubu Velvary článku 6., bodu 6.6. může svým hlasováním odsouhlasit, či zamítnout jednotlivé body tohoto usnesení.

Valná Hromada Šachového klubu Velvary po projednání všech bodů programu schůze se svým hlasováním usnesla na těchto bodech:

 

 

 1. Valná Hromada ŠK Velvary schválila svým hlasováním program schůze Valné Hromady, včetně doplnění a prohození pořadí bodů: 12.b a 12.c. (program schůze = viz.zápis schůze)

  Výsledek hlasování: pro = 7.členů ; proti = 0.členů ; zdrželi se = 0.členů.

  Program výroční schůze Valné Hromady Šachového klubu Velvary byl přijat.

   

 2. Valná Hromada ŠK Velvary vyslechla výroční zprávy od jejich předkladatelů a to : zprávu o činnosti Výkonného Výboru Šachového klubu Velvary

  zprávu o hospodaření za uplynulou sezónu 2015/2016

  zprávu o výsledcích A-družstva

  zprávu o výsledcích B-družstva

  zprávu o výsledcích dětského oddílu ; + změny ELO- koeficientu všech hráčů ŠK Velvary, bere tyto zprávy na vědomí a od jejich předkladatelů je přijímá svým hlasováním.

  Výsledek hlasování: pro = 7.členů ; proti = 0.členů ; zdrželi se = 0.členů.

  Výše jmenované výroční zprávy byli přijaty.

   

 3. Valná Hromada ŠK Velvary vyslechla návrh pana Petra Neumana ohledně grantových dotací od města Velvary (viz.bod 8. zápis schůze) a schvaluje tento návrh v tomto znění:

  Žádosti o dotace od města Velvary pro rok 2017 se budou týkat těchto projektů :

  Obnova a rozšíření šachového vybavení Šachového klubu Velvary

  Pořádání šachového turnaje ve Velvarech''Memoriál Dr. Karla Treybala''

  Dvoustupňová podpora dětí a mládeže Šachového klubu Velvary.

  Příspěvek na provoz tréninkové a hrací místnosti pro Šachový klub Velvary

  Magnetická nástěnná šachovnice pro trénink dospělých

  Z těchto návrhů vybere formou hlasování tříčlenný Výkonný Výbor Šachového klubu Velvary na konci roku 2016.

  Výsledek hlasování: pro = 7.členů ; proti = 0.členů ; zdrželi se = 0.členů.

  Návrh byl přijat.

   

 4. Valná Hromada ŠK Velvary vyslechla návrhy pana Petra Neumana, které se týkali výše náhrady cestovného proplácené při použití automobilu pro potřeby Šachového klubu Velvary a úhrady občerstvení na schůzích Valné Hromady Šachového klubu Velvary a tyto návrhy schvaluje v tomto znění:

  Výše náhrady cestovného pro sezónu 2016/2017 se stanovuje na 4,-Kč. za 1 km. Náhrada cestovného se proplácí všem, kteří použijí své auto pro potřeby Šachového klubu Velvary, oprávněnost použití automobilu schvaluje předseda Výkonného Výboru ŠK Velvary.

  Cena za občerstvení pro příští schůze Valné Hromady Šachového klubu Velvary se bude pohybovat v rozmezí 1 000,-Kč.-až 1 500,-Kč. , za předpokladu že to nepovede ke schodkovému výsledku v hospodaření v dané sezóně. Tento bod usnesení bude platný do dalších let, bez nutnosti prodlužování platnosti hlasováním Valné Hromady ŠK Velvary.

  Výsledek hlasování: pro = 7.členů ; proti = 0.členů ; zdrželi se = 0.členů.

  Návrh byl přijat.

   

 5. Valná Hromada ŠK Velvary vyslechla návrh pana Petra Neumana o předběžném návrhu rozpočtu Šachového klubu Velvary pro sezónu 2016/2017 a schvaluje jej dle znění v zápisu schůze . Rozpočet bude vyrovnaný, nebo s přebytkem. Předpokládané částky výdajů i příjmů by měli být : 53 500,-Kč. Jestliže se nečekaně zvýší částka příjmů, může se navýšit částka výdajů za dětský šachový oddíl dle návrhu.

  Výsledek hlasování: pro = 7.členů ; proti = 0.členů ; zdrželi se = 0.členů.

  Návrh byl přijat.

   

 6. Valná Hromada ŠK Velvary vyslechla návrh Výkonného Výboru ŠK Velvary soupisek družstev dospělých a dětského oddílu a schvaluje jej dle znění v zápisu schůze.

  Výsledek hlasování: pro = 7.členů ; proti = 0.členů ; zdrželi se = 0.členů.

  Návrh byl přijat.

   

 7. Valná Hromada ŠK Velvary vyslechla návrh Výkonného Výboru ŠK Velvary ohledně používání oficiálního znaku pro Šachový klub Velvary a podání žádosti městu Velvary, aby Šachový klub Velvary mohl používat na svých úředních a propagačních materiálech oficiální znak města Velvary spolu s nápisem Šachový klub Velvary. Valné Hromadě byl předložen tento návrh znaku :ZNAK ŠK Velvary.pdf (97,7 kB)

  Valná Hromada ŠK Velvary tento návrh schválila svým hlasováním.

  Výsledek hlasování: pro = 7.členů ; proti = 0.členů ; zdrželi se = 0.členů.

  Návrh byl přijat.

 

 

 1. Valná Hromada Šachového klubu Velvary jakožto nejvyšší orgán Šachového klubu Velvary schvaluje všechny body tohoto usnesení svým hlasováním.

  Výsledek hlasování: pro = 7.členů ; proti = 0.členů ; zdrželi se = 0.členů.

Usnesení schůze Valné hromady Šachového klubu Velvary dne 28.5.2016 bylo přijato.

 

Toto usnesení je závazné pro všechny členy ŠK Velvary.

 

 

 

 

 

Ve Velvarech dne 28.5.2016 -------------------------------------------------------------------

(razítko ŠK Velvary a podpis předsedy Výkonného Výboru ŠK Velvary)