Zápis schůze Valné Hromady ze dne: 28.5.2016

ŠACHOVÝ KLUB VELVARY z.s.

ŠACHOVÝ KLUB VELVARY reg, pod názvem ''ŠK Velvary''

Slánská 196, 27324 Velvary

IČO: 01775219

číslo bank.účtu: 107- 5511240287 / 0100

WWW: https://sachovy-klub-velvary.webnode.cz

sachyvelvary@post.cz Tel: 731910197

 

 

Věc : zápis z výroční schůze Valné Hromady Šachového klubu Velvary Dne : 28.5. 2016

 

Přílohy : pozvánka na výroční schůzi Valné Hromady ŠK Velvary

: usnesení Valné Hromady Šachového klubu Velvary

: prezenční listina schůze Valné Hromady ŠK Velvary

 

Schůzi Valné Hromady ŠK Velvary svolal : Výkonný Výbor ŠK Velvary

Schůzi Valné Hromady ŠK Velvary předsedal : předseda Výkonného Výboru ŠK Velvary pan Petr Neuman

Zápis a usnesení schůze Valné Hromady ŠK Velvary vyhotovil:předseda Výkonného Výboru ŠK Velvary

 

 

Ve smyslu Stanov Šachového klubu Velvary a OZ(občanský zákoník) se dne 28.5.2016 ve 13:00hod. uskutečnila schůze členů Valné Hromady Šachového klubu Velvary. Valná Hromada je nejvyšším orgánem Šachového klubu Velvary. Usnesení Valné Hromady je směrodatné pro celkový chod ŠK Velvary do příští schůze Valné Hromady, která se uskuteční v průběhu roku 2017. Druhý nejvyšší orgán ŠK Velvary je tříčlenný Výkonný Výbor ŠK Velvary, který jedná a zastupuje Šachový klub Velvary v období mezi jednáními Valné Hromady ve smyslu stanov ŠK Velvary.

Valná Hromada Šachového klubu Velvary se sešla v nadpoloviční většině (viz.prezenční listina schůze), tudíž byla usnášeníschopná.

Zahájení schůze Valné Hromady bylo ve 13:00hod. Program schůze řídil Výkonný Výbor ŠK Velvary a to předseda Výkonného Výboru pan Petr Neuman. Program schůze Valné Hromady Šachového klubu Velvary byl následující :

 

 1. zahájení – 13:00 hod. ; prohlášení zda je Valná Hromada ŠK Velvary usnášeníschopná.

 2. schválení programu schůze Valné Hromady.

 3. zpráva o činnosti Výkonného Výboru Šachového klubu Velvary

 4. zpráva o hospodaření za uplynulou sezonu 2015/2016 + dotazy

 5. zpráva o výsledcích A-družstva

 6. zpráva o výsledcích B-družstva

 7. zpráva o výsledcích dětského oddílu ; + změny ELO- koeficientu všech hráčů ŠK Velvary

   

 8. využití grantů od města pro rok 2016 a návrhy žádostí grantů od města pro rok 2017 (návrhy, které nebudou předem navrženy v programu schůze, tudíž je nebude moci schválit Valná Hromada ŠK Velvary, tak tyto návrhy projedná popř. schválí Výkonný Výbor ŠK Velvary) + diskuse na téma možnosti příjmů a sponzoringu.

   

8.a) návrh P. Neumana

 

 

 1. = přestávka 20 min. =

   

   

 2. schválení výše náhrady cestovného pro sezonu 2016/2017 (návrh = 4,-Kč./1km.) a schválení občerstvení pro příští schůze Valné Hromady Šachového klubu Velvary.

   

   

 3. předběžný návrh rozpočtu na sezónu 2016/2017 + schválení rozpočtu. (návrhy, které nebudou předem navrženy v programu schůze, tudíž je nebude moci schválit Valná Hromada ŠK Velvary, tak tyto návrhy projedná popř. schválí Výkonný Výbor ŠK Velvary, avšak pouze do výše 20% celkového rozpočtu)

   

   

 4. návrhy hraní soutěží ŠK Velvary + kapitáni družstev + rozhodčí + schválení soupisek (návrhy, které nebudou předem navrženy v programu schůze, tudíž je nebude moci schválit Valná Hromada ŠK Velvary, tak tyto návrhy projedná popř. schválí Výkonný Výbor ŠK Velvary)

   

  12.a) návrh Výkonného Výboru ŠK Velvary (soupisky dospělých a dětského oddílu)

   

  12.b) návrh Výkonného Výboru ŠK Velvary – Oficiální znak Šachového klubu Velvary a podání žádosti městu Velvary, aby Šachový klub Velvary mohl používat na svých úředních a propagačních materiálech oficiální znak města Velvary spolu s nápisem

  Šachový klub Velvary.

 

12.c) diskuse na téma : hrací a tréninková místnost

 

 1. diskuse k jednotlivým bodům programu schůze Valné Hromady ŠK Velvary + diskuse k celkovému chodu a činnosti Šachového klubu Velvary ; + pořádání šachového turnaje ''Memoriál Dr. Karla Treybala'' a pořádání dětského turnaje.

 

 

  1. usnesení Valné Hromady Šachového klubu Velvary + schválení usnesení. Ukončení schůze.

 

.....................................................................................................................................................................................

 

bod 1) schůze Valné Hromady ŠK Velvary začala ve 13:00 hod. Podle Stanov Šachového klubu Velvary, a to

 

článku 6., bodu 6.6. je schůze Valné Hromady Šachového klubu Velvary usnášení schopná. Z celkového počtu 12.-ti členů s hlasovacím a volebním právem je přítomno 7. členů. Tudíž prohlašuji, že tato schůze Valné Hromady ŠK Velvary je usnášení-schopná a může svým hlasováním odsouhlasit, či zamítnout jednotlivé body usnesení této schůze, které jsou směrodatné pro nadcházející období Šachového klubu Velvary.

Jako čestní hosté schůze Valné Hromady, jsou přítomni: Ing. Jan Hrdlička , z Šachového klubu Zlonice.

 

bod 2) Valná Hromada ŠK Velvary schvaluje svým hlasováním program této schůze dle pozvánky na schůzi Valné Hromady 2016 + doplněné o body 12.c. (dle zápisu)

Text usnesení a výsledek hlasování je zapsán v usnesení schůze Valné Hromady ŠK Velvary.

 

 

bod 3) zprávu o činnosti Výkonného Výboru ŠK Velvary prezentoval předseda Výkonného Výboru pan Petr Neuman.

Zpráva o činnosti Výkonného Výboru Šachového klubu Velvary za sezónu 2015/2016 :

Máme tříčlenný Výkonný Výbor ve složení: člen Výkonného Výboru je Ing. David Němec, místopředseda Výkonného Výboru je Ing. Jindřich Trejbal ml. a předseda Výkonného Výboru je Petr Neuman. Výkonný Výbor je statutárním orgánem Šachového klubu Velvary a řídí se ustanoveními Valné Hromady Šachového klubu Velvary. Reprezentuje a řídí šachový klub v obdobích mezi jednotlivými schůzemi Valné Hromady. Veškeré povinnosti a práva Výkonného Výboru a i Valné Hromady Šachového klubu Velvary jsou uvedeny v našich Stanovách.

Výkonný Výbor Šachového klubu Velvary v uplynulé sezóně se snažil co nejlépe a dle svých možností plnit ustanovení schůze Valné Hromady z roku 2015.

Ihned v červnu 2015 jsem podal nově schválené Stanovy a přehlásili jsme se z občanského sdružení na zapsaný spolek podle nového občanského zákoníku u příslušného rejstříkového soudu.

V červenci 2015 jsme zakoupily další část nového šachového vybavení pro dětský šachový oddíl za finanční podpory města Velvary, které nám na to poskytlo grant v grantovém řízení pro rok 2015. V nákupu nového šachového vybavení chceme pokračovat. I v tomto roce jsme od města Velvary získali grant na nákup další části šachového vybavení. Širší rozprava o podpoře ze strany města Velvary našeho klubu bude v bodě 8. této schůze. Kvůli zvýšenému zájmu o dětský šachový kroužek jsem si zvýšil trenérskou kvalifikaci ze čtvrté na třetí trenérskou třídu. Náklady na školení a závěrečné zkoušky se hradili z rozpočtu našeho klubu.

Na konci září 2015 jsme za finanční podpory města a našich sponzorů opět uspořádali ve Velvarech šachový turnaj v rapid-šachu: Comax chess 2015 – Memoriál Dr. Karla Treybala. Zúčastnilo se 38. hráčů. Turnaj se organizačně vydařil. Chtěli bychom jej pořádat každoročně. Turnaj přispívá k propagaci jak našeho šachového klubu, tak i samotného města Velvary a jelikož je divácky veřejný, tak také propaguje šachy před širokou veřejností. Pořádat turnaj není jednoduché jak finančně, tak především pořadatelsky.

Ke konci roku 2015 jsme sepisovali a podávali žádosti o grant od města Velvary pro rok 2016, což také není jednoduchá záležitost. Jak jsem již zmínil, tento akt probereme v bodě 8. této schůze.

Dle ustanovení Valné Hromady z roku 2015 jsme na základě darovací smlouvy darovali staré šachové vybavení, (tj. Šachovnice, šachové figurky a analogové šachové hodiny) šachovému oddílu při Základní škole ve Pcherách. Tento oddíl je čistě v režii tamní Základní školy a jejich finanční možnosti jsou minimální až nulové. A je určitě dobře, že staré šachové vybavení bude i nadále sloužit, než aby leželo ladem někde ve skříni.

V uplynulé sezóně jsem napsal tři články do Velvarského zpravodaje o šachovém dění v našem šachovém klubu. Přispívá to k popularizaci šachů ve Velvarech. Představoval bych si, aby články z našeho klubu byli častěji, ale bohužel časově jsem nestíhal.

Tímto se na závěr této zprávy dostávám k našim nedostatkům, které bych chtěl samozřejmě odstraňovat, ale já sám mám čas jenom jeden. Úkolů na zlepšení do příštích sezón je mnoho, ale je málo rukou které by tyto úkoly plnily. Doufejme, že se v našich řadách začnou objevovat členové našeho klubu, kteří by chtěli přispět k lepšímu a bohatšímu chodu našeho šachového klubu. Kde jsou značné rezervy, to je v aktualizacích a příspěvcích na našich webových stránkách. Snažím se alespoň nějakým způsobem je udržovat a občas tam dát nějaký ten článek, ale jak jsem již říkal čas mám jen jeden. Další věcí, kterou se snažím řešit je vhodná hrací a tréninková místnost pro Šachový klub Velvary. Která by přispěla k možnému přílivu nových zájemců o šachovou hru z řad dospělých. Dále je možnost pro dospělé hráče, aby někdo vyhledával a organizoval účast na turnajích pro dospělé, aby také koordinoval dopravu na tyto turnaje. Pokud by to fungovalo a turnaje by se zúčastnili minimálně tři naši členové, tak si dokážu představit, že klub by určitě těmto hráčům hradil část jejich nákladů.

Na úplný závěr této zprávy bych chtěl pochválit a vyslovit poděkování oběma kapitánům našich družstev dospělých, a to Jakubovi Stehlíkovi za B- družstvo a Davidovi Němcovi za A- družstvo.

Má někdo z členů Valné Hromady ŠK Velvary připomínky, nebo dotazy k této zprávě o činnosti Výkonného Výboru ????

Tuto zprávu předávám Valné Hromadě Šachového klubu Velvary k hlasování o přijetí zprávy. Výsledek hlasování je rozepsán v usnesení schůze Valné Hromady 2016 ŠK Velvary.

 

 

bod 4 ) Zpráva o hospodaření za uplynulou sezónu 2015/2016. Zprávu vypracoval a Valné Hromadě ŠK Velvary prezentoval předseda Výkonného Výboru ŠK Velvary pan Petr Neuman.

 

Zpráva o hospodaření za uplynulou sezónu 2015/2016

 

Tato finanční zpráva není za kalendářní rok, ale je propočítána za uplynulou sezónu. Je to období od 30.5.2015 do dnešního dne 28.5.2016 . Mám pro všechny členy Valné Hromady ŠK Velvary dobrou zprávu. Oproti předchozí sezóně 2014/2015, kdy jsme měli schodkový rozpočet, tak mohu konstatovat,že rozpočet sezóny 2015/2016 dopadl s přebytkem, tudíž v plusových, kladných číslech. K dnešnímu dni evidujeme přebytek rozpočtu za uplynulou sezónu 2015/2016 : 22 815,-Kč.

Za tyto kladná čísla může převážně větší příjem od města Velvary v grantovém řízení pro rok 2016, která činila celkem na naše tři projekty dohromady : 20 000,-Kč. A také nám město pomohlo finančně na našem turnaji, který jsme pořádali a to tím, že zaplatili všechny poháry a medaile, které jsme na turnaj pořídili.(cca:4 000,-Kč.)

Na druhou stranu nechci výsledek hospodaření za uplynulou sezónu nějak moc vychvalovat, když si odečteme příjem od města, tak se dostaneme na přebytek : 2 815,-Kč. Což je stále proti předminulé sezóně kdy jsme skončili schodkem o : 5 793,-Kč. dobrý výsledek.

Všechny účetní položky jsou zde k nahlédnutí. Jsou to kopie stran peněžních deníků, které vedu pro případnou kontrolu FÚ. Pokud by kdokoli z členů chtěl, můžu předložit veškeré peněžní deníky našeho klubu k nahlédnutí. Účetnictví vedu od roku 2013 kdy jsem se stal předsedou Výkonného Výboru ŠK Velvary.

Začnu tou evidencí, kde je mnohem méně položek a to jsou naše příjmy.

Jak jsem již zmínil, příjmy od města Velvary byli : 20 000,-Kč.

Příjem z členských příspěvků, které se přeposílají ŠSČR činili : 3 430,-Kč.

Příjem ze startovného šachového turnaje, který jsme pořádali činil : 1 800,-Kč.

Příjem od našich sponzorů (nejdůležitější složka našich příjmů) činil : 40 500,-Kč.

 

Šachový klub Velvary za sezónu 2015/2016 eviduje příjmy v celkové výši : 65 730,-Kč.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mnohem rozsáhlejší evidence, co se týče počtu jednotlivých položek jsou naše výdaje.

 

Výdaje pro letošní finanční zprávu jsem rozdělil na tyto tři položky : 1) potřeby pro dětský oddíl

2)potřeby pro družstva dospělých a společné

potřeby pro chod šachového klubu

3)náklady na pořádání šachového turnaje

 

 1. Potřeby pro dětský oddíl: Zde asi nejvýraznější položka je proplacení zvýšení mé trenérské kvalifikace ze čtvrté na třetí trenérskou třídu. Jednalo se o ubytování ve dvou víkendech, cena školení a jízdné na školení a na závěrečné zkoušky. Poté většina položek v této sekci je proplacení jízdného a startovného na všechny turnaje, kterých se děti zúčastnili. Celkové výdaje pro dětský šachový oddíl činili : 12 524,-Kč.

 2. Potřeby pro družstva dospělých a potřeby pro chod klubu: Zde nejvýraznější položkou je každoroční nákup nového šachového vybavení, který sice byl použit pro dětský oddíl, ale pokud by dětský oddíl skončil, tak šachové vybavení zůstane klubu, tak proto jsem tuto položku výdajů (cca.13 800,-Kč.) zařadil jako potřebu pro chod klubu. Většina dalších položek v této sekci se také týkala jízdného na utkání obou družstev dospělých a spoustu dalších drobných položek. (viz.peněžní deníky) Celkové výdaje pro potřeby družstev dospělých a pro chod klubu činili : 22 691,-Kč.

 3. Náklady na pořádání šachového turnaje: Zde byli výdaje za proplacení rozhodčích turnaje, za pronájem hrací místnosti a cenový fond pro vítěze. Vloni jsme ušetřili cca. 4 000,-Kč. za poháry a medaile, ty nám pořídilo město Velvary. Celkové náklady na pořádání šachového turnaje činili: 7 700,-Kč.

 

Celkový souhrn výdajů : 1) potřeby pro dětský šachový oddíl..............................................................= 12 524,-Kč.

2) potřeby pro družstva dospělých a potřeby pro chod klubu.......................= 22 691,-Kč.

3) náklady na pořádání šachového turnaje....................................................= 7 700,-Kč.

 

Šachový klub Velvary za sezónu 2015/2016 eviduje výdaje v celkové výši : 42 915,-Kč.

Při našich celkových příjmech za sezónu 2015/2016, které činili : 65 730,-Kč. Se dostaneme k již avizovanému přebytku : 22 815,-Kč.

 

V současné době naše finanční zůstatky jsou tyto : v pokladně šachového klubu máme: 15 520,-Kč.

: na bankovním účtu vedený u KB, máme : 25 114,-Kč.

 

V součtu k dnešnímu dni Šachový klub Velvary disponuje finančním zůstatkem : 40 634,-Kč.

 

Cíle do dalších období:

==>>>

I když čísla možná vypadají dobře, tak rozpočty jsou tak tak vyrovnané. Už dnes víme, že z našeho zůstatku v brzké době vydáme minimálně 22 000,-Kč. na projekty na které jsme získali granty od města Velvary pro rok 2016. I nadále musíme hledat, oslovovat a získávat nové sponzory. Nechci tzv.''malovat čerta na zeď'', ale pokud by se stalo, že by jsme ztratili jednoho, či dva významné sponzory našeho klubu, tak bychom museli výrazně omezit naše aktivity a plány a Šachový klub Velvary by musel přejít do rozpočtového úsporného režimu. Snad k tomuto nikdy nedojde...Pokud se nám bude i nadále finančně dařit, chtěl bych aby ŠK Velvary daleko více podporoval tzv. talenty z řad dětí a mládeže. (více v bodu: 7. , této schůze) Dovedu si představit, že výdaje pro dětský šachový oddíl by se zdvojnásobily, či dokonce ztrojnásobily. Samozřejmě za předpokladu min. vyrovnaného rozpočtu.

Dále bych chtěl, aby si Šachový klub Velvary postupně a podle svých možností vytvořil finanční rezervu, se kterou by nemusel počítat do rozpočtu. Rezerva by se mohla pohybovat v rozmezí: 40 až 50-tis. Korun. Tato finanční rezerva by byla právě na pokrytí nečekané ztráty našich příjmů, nebo na nečekané výdaje klubu.

.....................................................................................................................................................................................

 

Nyní jestli má někdo z členů nějaké dotazy, nebo návrhy ke zprávě o hospodaření za uplynulou sezónu......????????

Tuto zprávu předávám Valné Hromadě Šachového klubu Velvary k hlasování o přijetí zprávy. Výsledek hlasování je rozepsán v usnesení schůze Valné Hromady 2016 ŠK Velvary.

 

 

 

bod 5) zpráva o výsledcích A-družstva.

Zprávu vypracoval a Valné Hromadě ŠK Velvary prezentoval člen Výkonného Výboru ŠK Velvary a kapitán družstva : '' ŠK Velvary - A''pan Ing. David Němec.

 

 

ŠK Velvary A

Šach.

Jméno hráče

Typ

N ELO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Body

%

1.

Němec David

Z,K,H

2089

1

 

 

 

0

 

 

 

 

 

1

2

66.67

2.

Hrdlička Jan

Z,H

1879

 

 

 

 

0

 

 

½

 

 

 

½

25.00

3.

Dulka Ľubomír

Z,H

1517

 

 

 

½

 

 

0

 

 

 

 

½

25.00

4.

Neuman Petr

Z,ZK

1339

0

0

0

½

0

0

½

0

0

 

½

15.00

5.

Žák Jiří

Z

1724

½

1

1

½

1

½

1

1

0

 

½

7

70.00

6.

Hofner František

H

1766

1

½

½

½

0

½

½

0

½

 

 

4

44.44

7.

Linhart Stanislav

Z

1705

 

1

 

½

 

 

 

1

 

 

½

3

75.00

8.

Margaritov Margarit

Z

1590

½

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

75.00

9.

Leník Jiří

Z

1610

1

1

0

½

0

0

½

1

0

 

1

5

50.00

10.

Vondruška Milan

 

1595

 

 

 

 

 

 

1

 

0

 

 

1

50.00

11.

Sladká Hana

H

1638

½

 

 

 

 

½

 

 

1

 

½

62.50

12.

Červenka Antonín

H

1677

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0.00

13.

Stehlík Jakub

 

1322

 

½

 

 

 

 

 

 

 

 

 

½

50.00

14.

Beneš Matěj

 

1318

½

 

0

½

0

0

0

 

 

 

1

2

28.57

15.

Růžička František

 

1314

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Trejbal Jindřich

 

1946

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Vokatý František

H

1811

 

1

0

0

 

1

1

1

1

 

1

6

75.00

18.

Beneš Martin

 

1000

 

 

0

 

 

½

 

½

 

 

 

1

33.33

19.

Tutr Tomáš

 

1108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Šindelář Matěj

 

1094

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

5

2

3

5

k

 

6

38

47.50


Tabulka

Poř.

Družstvo

V

R

P

Body

Skóre

Partie

1.

ŠK Liběhrad Libčice n.Vlt.A

9

1

0

28

56.5

49

2.

Sokol Buštěhrad C

6

2

2

20

47.0

38

3.

ŠK Rakovník A

6

0

4

18

44.5

36

4.

TJ Český lev Kolešovice B

5

2

3

17

45.5

32

5.

ŠO TP NOVA Kladno A

5

0

5

15

44.5

30

6.

ŠK Velvary A

5

0

5

15

38.0

24

7.

ŠK Merkur Kladno B

4

3

3

15

36.0

18

8.

Caissa Úholičky C

3

2

5

11

36.0

20

9.

Sokol Buštěhrad D

3

2

5

11

35.5

28

10.

TJ Hostivice B

1

3

6

6

30.5

17

11.

ŠK Kralupy C

0

1

9

1

26.0

14


Má někdo z členů Valné Hromady nějaké dotazy ke zprávě o výsledcích A- družstva???

Kapitán A- družstva pan Ing. David Němec předává zprávu o výsledcích A-družstva v sezoně 2015/2016 Valné Hromadě ŠK Velvary ke přijetí svým hlasováním. Výsledek hlasování bude uveden v usnesení schůze Valné Hromady Šachového klubu Velvary.


 

bod 6) zpráva o výsledcích B-družstva

Zprávu o výsledcích si připravil a Valné Hromadě prezentuje kapitán B- družstva pan Jakub Stehlík.

ŠK Velvary B

Šach.

Jméno hráče

Typ

N ELO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Body

%

1.

Stehlík Jakub K,Z

 

1322

½

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

½

5.00

2.

Linhart Stanislav V,Z

 

1705

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

100.00

3.

Margaritov Margarit V,Z

 

1590

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Leník Jiří V

 

1610

1

½

0

1

0

0

1

1

 

1

 

61.11

5.

Neuman Petr V,ZK

 

1339

 

0

 

1

 

 

1

1

 

0

 

3

60.00

6.

Beneš Matěj Z

 

1318

1

0

0

1

0

1

1

1

1

1

 

7

70.00

7.

Růžička František Z

 

1314

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

100.00

8.

Trejbal Jindřich

 

1946

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Beneš Martin

 

1000

1

 

0

½

0

0

1

0

1

½

 

4

44.44

10.

Tutr Tomáš

 

1108

 

1

 

 

 

 

 

 

0

 

 

1

50.00

11.

Šindelář Matěj

 

1094

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0.00

12.

Novotný Tomáš

 

1000

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

0

0.00

 

 

 

 

0

0

1

4

3

3

 

23

46.00


Tabulka

Poř.

Družstvo

V

R

P

Body

Skóre

Partie

1.

T J. AERO Odolena Voda "B"

7

3

0

24

36.0

31

2.

ŠK Rakovník B

7

2

1

23

34.5

30

3.

ŠK Liběhrad Libčice n/Vlt. "B"

5

3

2

18

30.0

25

4.

ŠK Zlonice

6

0

4

18

28.5

22

5.

Cayman Pharma Neratovice G

5

2

3

17

29.0

20

6.

ŠO STOCHOV

5

1

4

16

29.0

22

7.

ŠK Velvary B

5

1

4

16

23.0

21

8.

ŠO TP Nova Kladno "B"

3

1

6

10

21.5

15

9.

TJ Kralupy nad Vltavou D

3

1

6

10

17.5

11

10.

Cayman Pharma Neratovice F

0

2

8

2

16.0

11

11.

TJ Český Lev Kolešovice C

0

2

8

2

10.0

5


Má někdo z členů Valné Hromady nějaké dotazy ke zprávě o výsledcích B- družstva???

Kapitán B- družstva pan Jakub Stehlík předává zprávu o výsledcích B-družstva v sezoně 2015/2016 Valné Hromadě ŠK Velvary ke přijetí svým hlasováním. Výsledek hlasování bude uveden v usnesení schůze Valné Hromady Šachového klubu Velvary.


 


 

bod 7) zpráva o výsledcích dětského oddílu ; + změny ELO- koeficientu všech hráčů ŠK Velvary

Zprávu o výsledcích dětského oddílu a změny ELO koeficientu všech hráčů připravil a Valné Hromadě ŠK Velvary prezentoval pan Petr Neuman.


 

Zpráva o výsledcích dětského oddílu :

Na začátku sezóny 2015/2016 jsme nechali rozdat informační letáky na prvním stupni ZŠ Velvary. Do šachového kroužku se nově přihlásilo šest dětí. K dnešnímu dni zůstali chodit na šachy čtyři nováčci a pět dětí z předešlých let. V současné době je v dětském šachovém oddílu devět dětí. Jak jsem již zmiňoval v předešlých bodech dnešní schůze, zvýšil jsem si svou trenérskou kvalifikaci ze čtvrté na třetí trenérskou třídu. Zvyšování trenérské kvalifikace je nezbytné pro udržování určité úrovně výuky šachu.

Základních kol dětských regionálních turnajů v rapid-šachu se v sezóně 2015/2016 zúčastnilo devět dětí. Do krajského finálového turnaje postoupil pouze Tomáš Tutr v kategorii H10. Tomáš se zúčastnil Mistrovství Čech v praktickém šachu, kam postoupil z loňského finálového turnaje středočeského kraje. Díky loňskému umístění na M. Čech si zajistil přímí postup na toto Mistrovství i letos. Děti z našeho oddílu se také zúčastnili přeboru Středočeského kraje v rapid-šachu s možností postupu na Mistrovství České Republiky v rapid-šachu. Tomáš Tutr ve své kategorii obsadil krásné třetí místo a postoupil na zmíněné Mistrovství České Republiky. Takže Tomáše v příští sezóně čekají dva Mistrovské turnaje. Mistrovství České Republiky mládeže v rapid-šachu, které se uskuteční v polovině září 2016 a Mistrovství Čech mládeže v praktickém šachu, které proběhne zřejmě opět v listopadu tohoto roku. Některé z dětí odehráli několik zápasů za B-družstvo dospělých, ale převážně hrál pouze Matěj Beneš. Tuto skutečnost bych chtěl změnit, aby se více dětí zapojilo do B-družstva v příští sezóně. Mimo jiné, bude to jedna z podmínek, aby se mohli účastnit dětských turnajů v praktickém šachu, které budou pro šachový klub dost finančně náročné.

Pro příští sezónu bych chtěl oslovit i menší ZŠ v okolí a to v Černuci a v Kmetiněvsi. Od září budu muset vést šachový kroužek ve dvou samostatných skupinách. Doufejme, že začátečníků se letos přihlásí více.

Pozměním také trochu koncept výuky pro začátečníky a to především tím, že výuka bude pozvolnější a začínající šachisté se nebudou hned první rok účastnit regionálních turnajů v rapid-šachu. Pouze opravdu vyjimečně. Zúčastní se pouze přátelských turnajů pro začátečníky.(dva turnaje za sezónu) Není jisté zda postavíme dětské družstvo do soutěže družstev mládeže. O tom se budu ještě radit, poněvadž moc nedůvěřuji účasti dětí, a platit zbytečně dost velké pokuty za nenastoupení družstva na utkání se mi opravdu nechce. Ale tato otázka je stále otevřená a rozhodnu se zřejmě na začátku příští sezóny.

Závěrem bych chtěl podotknout, že pro každý šachový klub je dětský kroužek prioritou a je to budoucnost našeho šachového klubu. A už i v našem blízkém okolí jsou šachové kluby, které začínají mít problémy s počtem hráčů pro hraní soutěží.

 

 

Má někdo z členů Valné Hromady ŠK Velvary dotaz, nebo připomínky k dětskému šachovému oddílu.?????


 


 


 

Další částí bodu 7 programu schůze jsou změny výkonnostního ELO koeficientu všech hráčů Šachového klubu Velvary. Budu číst pouze Elo z vážných partií, změny RAPID ELA uvádět nebudu.


 

Titul, Přijmení, Jméno

Dat. Nar.

poznámka

Staré ELO

Nové ELO

Leník Jiří

1.4.1946

(+ 29)

1610

1639

Linhart Stanislav

3.12.1932

(+16)

1705

1721

MUDr. Margaritov Margarit

18.6.1958

(+16)

1590

1606

Neuman Petr

17.1.1976

(+40)

1339

1379

Ing. Němec David

15.7.1987

(-4)

2089

2085

Růžička František

30.8.1951

(+3)

1314

1317

Stehlík Jakub

2.5.1993

(-5)

1322

1317

Vondruška Milan

12.10.1936

(+1)

1595

1596

Žák Jiří

20.8.1964

(+62)

1724

1786

Beneš Matěj

20.1.2003

(+237)

1318

1555

Beneš Martin

16.8.1987

(+)první zápis ELA

1000

1298

Šindelář Matěj

21.5.2004

(-2)

1094

1092

Tutr Tomáš

26.1.2007

(+61)

1108

1169

 

 

Petr Neuman předává zprávu o výsledcích dětského oddílu a zprávu o změnách ELO koeficientů hráčů ke hlasování Valné Hromadě ŠK Velvary o přijetí zprávy. Výsledek hlasování bude uveden v usnesení schůze Valné Hromady Šachového klubu Velvary.


 


 

bod 8) Využití grantů od města pro rok 2016 a návrhy žádostí grantů od města pro rok 2017

Využití grantů od města Velvary a návrhy žádostí grantů od města Valné Hromadě ŠK Velvary představil a

navrhl pan Petr Neuman.


 

Za Výkonný Výbor Šachového klubu Velvary jsem sepsal a podal žádosti o grant od města Velvary pro rok 2016. Město Velvary změnilo systém podávání grantových žádostí. Místo jedné žádosti kde se žádaly finanční prostředky na několik akcí, nebo pořízení věcí, tak se letos vypisovala na každou jednotlivou akci, či věc samostatná žádost. Každý ze spolků mohl podat max. tři žádosti na pořízení vybavení, nebo pořádání akce.

Vypracoval a podal jsem žádost na projekt : Dvoustupňová podpora dětí a mládeže Šachového klubu Velvary.

Zde jsme žádali město Velvary o dotaci ve výši: 70 272,-Kč. Město nám na tento projekt poskytlo částku: 8 000,-Kč. Druhá žádost byla o grant na pořádání šachového turnaje ve Velvarech''Memoriál Dr. Karla Treybala''. Zde jsme od města žádali částku: 16 560,-Kč. Město Velvary nám na tuto akci poskytlo grant ve výši: 6 000,-Kč. A třetí žádost se týkala každoroční obnovy a rozšíření šachového vybavení Šachového klubu Velvary, zde jsme od města Velvary žádali dotaci ve výši: 36 776,-Kč. Město Velvary nám pro tento rok na tuto žádost poskytlo dotaci ve výši: 6 000,-Kč. Celkem nám město Velvary poskytlo dotace pro rok 2016 v celkové výši: 20 000,-Kč. Což si myslím, že je slušný výsledek. Za poslední tři roky je to dosud nejvyšší částka. K těmto penězům musíme dle podmínek vydat 20% svých finančních prostředků a na každý projekt se musí sepsat a odevzdat tzv.závěrečná zpráva s podrobným vyúčtováním a patřičnou fotodokumentací. Není to nic snadného. Granty, neboli dotace od města Velvary nejsou naše hlavní příjmy, ale velmi významně nám tyto finanční prostředky pomáhají.

 

bod 8.a) návrh P. Neumana =>> Návrhy žádostí grantů od města pro rok 2017

 

Žádosti o dotace od města Velvary pro rok 2017 se budou týkat těchto projektů :

 1. Obnova a rozšíření šachového vybavení Šachového klubu Velvary

 2. Pořádání šachového turnaje ve Velvarech''Memoriál Dr. Karla Treybala''

 3. Dvoustupňová podpora dětí a mládeže Šachového klubu Velvary.

 4. Příspěvek na provoz tréninkové a hrací místnosti pro Šachový klub Velvary

 5. Magnetická nástěnná šachovnice pro trénink dospělých

   

Z těchto návrhů vybere formou hlasování tříčlenný Výkonný Výbor Šachového klubu Velvary na konci roku 2016.

 

Má někdo z členů Valné Hromady nějaké dotazy, nebo návrhy k tomuto bodu ?????

Pan Petr Neuman předává tento návrh ke schválení Valné Hromadě ŠK Velvary svým hlasováním. Výsledek hlasování bude uveden v usnesení schůze Valné Hromady Šachového klubu Velvary.

 

 

 

bod 9) >>>přestávka 20min.<<<

 

 

bod 10) Schválení výše náhrady cestovného pro sezonu 2016/2017 (návrh = 4,-Kč./1km.) a schválení občerstvení pro příští schůze Valné Hromady Šachového klubu Velvary.

 

Návrh Valné Hromadě ŠK Velvary prezentuje a předkládá pan Petr Neuman.

 

Náhrada cestovného se proplácí všem, kteří použijí své auto pro potřeby Šachového klubu Velvary, oprávněnost použití automobilu schválí předseda Výkonného Výboru ŠK Velvary. V loňské sezoně se proplácela částka 4,-Kč./1km. Výše ceny pohonných hmot se proti loňskému roku nijak dramaticky nezměnila, proto bych částku 4,-Kč./1km.pro sezonu 2016/2017 zachoval. Pokud nemá nikdo námitek, předkládám návrh výše proplácení cestovného 4,-Kč./1km. Valné Hromadě ŠK Velvary ke schválení hlasováním.

Dále navrhuji, aby občerstvení schvaloval Výkonný Výbor ŠK Velvary. Cena prozatím by se měla pohybovat v rozmezí 1 000,-Kč. až 1 500,-Kč., za předpokladu že to nepovede ke schodkovému výsledku v hospodaření v dané sezóně. Tento bod usnesení bude platný do dalších let, bez nutnosti prodlužování platnosti.

 

Nyní jestli má někdo z přítomných dotazy, nebo připomínky k tomuto bodu??????

 

Pan Petr Neuman předává tento návrh ke schválení Valné Hromadě ŠK Velvary svým hlasováním. Výsledek hlasování bude uveden v usnesení schůze Valné Hromady Šachového klubu Velvary.

 

 

bod 11) Předběžný návrh rozpočtu na sezónu 2016/2017

 

Návrh rozpočtu Šachového klubu Velvary pro sezónu 2016/2017 vypracoval a Valné Hromadě prezentoval pan Petr Neuman.

 

Rozpočet Šachového klubu Velvary pro sezónu 2016/2017, by měl být vyrovnaný, nebo s přebytkem při splnění odhadu výše sponzorských darů. U návrhu složky našich příjmů pouze odhaduji. Nelze ji udat přesně, protože nevím jestli všichni sponzoři se kterými počítám, nám sponzorský dar poskytnou a v jaké výši. Členské příspěvky budou cca.3 500,-Kč. ; grant od města, tam počítáme s minimálním příjmem 10 000,-Kč a podle předchozích let optimální částka sponzorských darů by měla být 40 000,-Kč .Odhad našich příjmů pro sezónu 2016/2017 je: 53 500,-Kč.

 

Výdaje Šachového klubu Velvary jsem opět rozdělil do několika skupin.

1) potřeby pro dětský oddíl

2) potřeby pro družstva dospělých a společné potřeby pro chod šachového klubu

3) náklady na pořádání šachového turnaje

4) finanční rezerva

Jelikož využijeme dotací od města Velvary, tak zde je už daný výdaj cca.: 25 000,-Kč.Tuto částku rozdělím tak, že 10 000,-Kč. jde na potřeby pro dětský oddíl. 7 500,-Kč. je nákup nového šachového vybavení, tedy tato částka půjde na chod šachového klubu a 7 500,-Kč. jsou náklady na pořádání šachového turnaje ve Velvarech.

 

1) potřeby pro dětský oddíl – zde jsem propočítal celkovou částku výdajů na : 18 000,-Kč.

2) potřeby pro družstva dospělých a společné potřeby pro chod šachového klubu – tady je celková částka výdajů spočítána na : 19 000,-Kč.

 

3) náklady na pořádání šachového turnaje – celková částka výdajů je : 12 000,-Kč.

 

4) finanční rezerva – zatím ponechám částku : 4 500,-Kč.

 

Celkové výdaje Šachového klubu Velvary pro sezónu 2016/2017 jsou navrženy na částku : 53 500,-Kč.

 

Tudíž rozpočet Šachového klubu Velvary pro sezónu 2016/2017 by měl být vyrovnaný.

 

Závěrem tohoto návrhu bych chtěl apelovat na nutnost shánění nových sponzorů pro náš šachový klub. Pokud se podaří navýšení našich příjmů o nové sponzorské dary, tak bych chtěl navýšit částku výdajů pro dětský oddíl o zmiňovanou účast na turnajích v praktickém šachu. Samozřejmě, že bych uvítal možnost navýšení výdajů i u ostatních třech bodů výdajových položek, ale vyrovnaný rozpočet bude u mne vždy hlavní prioritou.

 

Nyní jestli má někdo z přítomných dotazy, nebo připomínky k tomuto návrhu??????

 

Tímto předkládám tento návrh rozpočtu pro sezónu 2016/2017 Valné Hromadě ŠK Velvary ke schválení svým hlasováním. Výsledek hlasování bude uveden v usnesení schůze Valné Hromady Šachového klubu Velvary.

 

 

bod 12) Návrhy hraní soutěží ŠK Velvary + kapitáni družstev + rozhodčí + schválení soupisek

 

bod 12.a) návrh Výkonného Výboru ŠK Velvary (soupisky dospělých a dětského oddílu)

 

Nasazení hráčů v dětském šachovém oddílu určí trenér šachového kroužku pan Petr Neuman podle aktuální výkonnosti každého jednotlivce. Dále bude usilovat, aby se děti co nejvíce zapojili do B-družstva dospělých.

 

Kapitáni a rozhodčí pro družstva dospělých zůstávají ti samí jako v předchozí sezóně. Pro ŠK Velvary -A, bude kapitán pan Ing. David Němec a rozhodčím pro domácí utkání pan Petr Neuman.

Pro ŠK Velvary- B, bude rozhodčí i kapitán v jedné osobě pan Jakub Stehlík.

 

Návrh soupisky ''ŠK Velvary B'' pro sezónu 2016/2017

 

ŠK Velvary B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šach.

č. lok

Jméno

NElo

FIDE

Dat.nar.

Sk.

1

30519

Stehlík Jakub K,Z

1317

0

02.05.1993

A

2

6568

Linhart Stanislav V,Z

1721

0

03.12.1932

B

3

7390

Margaritov Margarit V,Z

1606

0

18.06.1958

A

4

6559

Leník Jiří V

1639

0

01.04.1946

B

5

34880

Neuman Petr V,ZK

1379

0

17.01.1976

A

 

42692

Beneš Matěj Z

1555

0

20.01.2003

C

 

11801

Růžička František Z

1317

0

30.08.1951

A

 

915

Trejbal Jindřich

1946

0

07.07.1956

A

 

42790

Beneš Martin

1298

0

16.08.1987

A

 

42694

Tutr Tomáš

1169

0

26.01.2007

D

 

42695

Šindelář Matěj

1092

0

21.05.2004

C

 

44381

Novotný Tomáš

1000

0

01.05.2006

D

 

44380

Jarkovský Jan

1000

0

26.08.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh soupisky ''ŠK Velvary A'' pro sezónu 2016/2017

 

ŠK Velvary A

       

Šach.

Jméno

NRtg

FED

Nar.

Typ

1

Němec David

2085

CZE

1987

Z,K,H

2

Hrdlička Jan

1882

CZE

1963

Z,H

3

Dulka Ľubomír

1530

CZE

1957

Z,H

4

Neuman Petr

1379

CZE

1976

Z,ZK

5

Žák Jiří

1786

CZE

1964

Z

6

Hofner František

1758

CZE

1950

H

7

Linhart Stanislav

1721

CZE

1932

Z

8

Margaritov Margarit

1606

CZE

1958

Z

 

Leník Jiří

1639

CZE

1946

Z

 

Sladká Hana

1643

CZE

1953

 H

 

Vondruška Milan

1596

CZE

1936

 

 

Beneš Matěj

1555

CZE

2003

 

 

Stehlík Jakub

1317

CZE

1993

 

 

Růžička František

1317

CZE

1951

 

 

Trejbal Jindřich

1946

CZE

1956

 

 

Vokatý František

1791

CZE

1949

H

 

Beneš Martin

1298

CZE

1987

 

 

Tutr Tomáš

1169

CZE

2007

 

 

Šindelář Matěj

1092

CZE

2004

 

 

Nyní jestli má někdo z přítomných dotazy, nebo připomínky k tomuto návrhu??????

 

Výkonný Výbor ŠK Velvary předává tento návrh ke schválení Valné Hromadě ŠK Velvary svým hlasováním. Výsledek hlasování bude uveden v usnesení schůze Valné Hromady Šachového klubu Velvary.

 

 

bod 12.b) návrh Výkonného Výboru ŠK Velvary – Oficiální znak Šachového klubu Velvary a podání žádosti městu Velvary, aby Šachový klub Velvary mohl používat na svých úředních a propagačních materiálech oficiální znak města Velvary spolu s nápisem Šachový klub Velvary.

 

Výkonný Výbor v nadpoloviční většině předkládá schůzi Valné Hromady ŠK Velvary ke schválení návrh, aby Šachový klub Velvary užíval jako svůj oficiální znak Šachového klubu Velvary znak města Velvary s nápisem Šachový klub Velvary.

 

Návrh znaku pro Šachový klub Velvary :ZNAK ŠK Velvary.pdf (97,7 kB)

 

 

Tento znak by Šachový klub Velvary používal na všech úředních dokumentech a propagačních materiálech. Po případném schválení tohoto návrhu Valnou Hromadou ŠK Velvary, předseda Výkonného Výboru ŠK Velvary podá žádost na město Velvary ke schválení používání znaku města. Užívání znaku města musí schválit výkonné orgány města.

 

Nyní jestli má někdo z přítomných dotazy, nebo připomínky k tomuto návrhu??????

 

Výkonný Výbor ŠK Velvary předává tento návrh ke schválení Valné Hromadě ŠK Velvary svým hlasováním. Výsledek hlasování bude uveden v usnesení schůze Valné Hromady Šachového klubu Velvary.

 

 

 

bod 12.c) diskuse na téma : hrací a tréninková místnost

 

 

 

 

 

 

 

bod 13) diskuse k jednotlivým bodům programu schůze Valné Hromady ŠK Velvary + diskuse k celkovému chodu a činnosti Šachového klubu Velvary ; + pořádání šachového turnaje ''Memoriál Dr. Karla Treybala'' a pořádání dětského turnaje.

 

 

 

bod 14) usnesení Valné Hromady Šachového klubu Velvary + schválení usnesení. Ukončení schůze.

 

 

 

 

Ve Velvarech dne 28.5.2016 ------------------------------------------------------------------

(razítko ŠK Velvary a podpis předsedy Výkonného Výboru ŠK Velvary)

 

Následuje příloha : usnesení schůze Valné Hromady Šachového klubu Velvary